Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2016

Pięć Gmin ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) koncentruje się na zadaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Przedmiotowe działania mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów (PM2,5, PM10), dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

W realizację planu będą zaangażowane podmioty będące producentami i/lub odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym. Dodatkowo, PGN obejmie obszar, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne). Plany zakładają również podjęcie inicjatyw mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne) oraz  podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. W tym obszarze niezbędna jest współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi.

Do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 przystąpiły następujące Gminy ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej:

 • Kozienice,
 • Garbatka Letnisko,
 • Magnuszew,
 • Gniewoszów,
 • Sieciechów.

Opracowanie niniejszych Planów ma pomóc Polsce osiągnąć cele wskazane w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, które sformułowane są następująco:

 1. redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 2. zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE),
 3. redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 4. poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwią pozyskanie Gminą funduszy unijnych, które mogą przeznaczyć m.in. na: audyty energetyczne, termomodernizację budynków, wymianę i modernizację instalacji elektroenergetycznych, wymianę i modernizację instalacji ciepłowniczych, poprawę węzłów komunikacyjnych, wymianę oświetlenia i urządzeń na energooszczędne, budowa obiektów pasywnych/energooszczędnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wykorzystanie energii z odpadów.

Na podstawie zadań zaplanowanych w PGN, nie tylko samorządy mogą otrzymywać dotację lub inne wsparcie finansowe i doradcze w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Mieszkańcy, przedsiębiorcy i inne podmioty działające na terenie samorządów, które realizują politykę gospodarki niskoemisyjnej mogą korzystać np. ze wsparcia finansowego w ramach środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Premii Termomodernizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia Ankiet, które znajdują się na stronie internetowej Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz na portalach poszczególnych samorządów, które przystąpiły do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W opracowaniu przedmiotowego dokumentu uczestniczy firma consultingowa ANLUK Łukasz Kozikowski.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plan gospodarki niskoemisyjnej

  Plan gospodarki niskoemisyjnej

 • Powiększ zdjęcie Mapa

  Mapa